Zabezpieczenie majątkowe

Strona główna » Blog » Zabezpieczenie majątkowe
Zabezpieczenie majątku | Aresztowani.pl

Wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym poprzedzone jest zebraniem informacji i materiałów o stanie majątku i o źródłach dochodu podejrzanego oraz szeroko rozumianych stosunkach rodzinnych, w tym pozostawania w związku małżeńskim oraz charakterze ustroju majątkowego małżeństwa. Rozpoznanie majątkowe może być prowadzone jeszcze przed postawieniem zarzutów. Wydanie postanowienia o zabezpieczeni majątkowym może być wydane z urzędu lub na wniosek. W razie zarzucenia oskarżonemu (podejrzanemu) popełnienia przestępstwa, ze które lub w związku z którym można orzec; grzywnę, świadczenie pieniężne, przepadek, środek kompensacyjny, zwrot pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi korzyści majątkowej może nastąpić zabezpieczenie wykonania takiego orzeczenia jeżeli zachodzi obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia nie będzie możliwe.

W postanowieniu o zabezpieczeniu majątkowym należy określić kwotowo zakres i sposób zabezpieczenia a rozmiar zabezpieczenia powinien odpowiadać potrzebom tego, co ma zabezpieczać. Zgodnie z Regulaminem wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury, już na początkowym etapie postępowania należy ustalić mienie stanowiące korzyść majątkową osiągniętą z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym prokurator, w razie potrzeby, przesłuchuje podejrzanego lub inne osoby na okoliczności dotyczące mienia, które może być przedmiotem zabezpieczenia. W protokole przesłuchania podejrzanego należy zamieścić informację o jego majątku osobistym, a jeżeli pozostaje on w związku małżeńskim – także o ustroju majątkowym i majątku wspólnym.

Odpis postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego doręcza się podejrzanemu za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Zajęte ruchomości, z wyjątkiem kosztowności, książeczek oszczędnościowych, kart płatniczych, pieniędzy i papierów wartościowych, można oddać na przechowanie osobie godnej zaufania. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, usprawiedliwionych okolicznościami lub charakterem zajmowanych ruchomości, można je pozostawić u podejrzanego lub jego rodziny.

Zabezpieczenie majątkowe następuje w sposób przewidziany w kodeksie postępowania cywilnego a samo postanowienie z chwilą wydania stanowi tytuł wykonawczy. Przedmiotem zabezpieczenia majątkowego może być również mienie, w stosunku do którego prawo własności przysługuje podejrzanemu w określonej części lub łącznie z innymi osobami, oraz na przysługujących mu innych prawach. Zabezpieczenie majątkowe może być dokonane na mieniu objętym wspólnością majątkową małżonków.

Prokurator na każdym etapie postępowania ma obowiązek bieżącej oceny podstaw do zastosowania zabezpieczenia majątkowego oraz prawidłowości jego stosowania. Zabezpieczenie majątkowe należy niezwłocznie uchylić w całości lub w części, jeżeli ustaną przyczyny, z uwagi na które zostało ono orzeczone.

Dowiedz się więcej na temat zatrzymania rzeczy i przeszukania.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Udostępnij: