Postępowanie karne

Świadczymy pomoc prawną w postępowaniu karnym na etapie całego postępowania karnego bez względu na to czy osoba zatrzymana została aresztowana i przebywa w areszcie śledczym, czy też zastosowano wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze. Adwokat lub radca prawny od spraw karnych zapewni pomoc obrońcy w sprawie karnej także na etapie sądowym tj. po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu. Będziemy Twoim obrońcą przed sądem pierwszej lub drugiej instancji, a także w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Bronimy w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Nasze usługi oferujemy klientom indywidualnym, ale także zarządom lub członkom rad nadzorczych w przypadku postępowań związanych z odpowiedzialnością karną tych osób z tytułu pełnionych funkcji.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach o:

 • korupcje – art. 228 i 229 kodeksu karnego
 • płatną protekcję – art. 230 kodeksu karnego
 • oszustwo – art. 286 kodeksu karnego
 • przywłaszczenie mienia – art. 284 § 1 kodeksu karnego
 • sprzeniewierzenie mienia – art. 284 § 2 kodeksu karnego
 • oszustwo finansowe – art. 297 kodeksu karnego
 • fałszerstwo – art. 270 kodeksu karnego
 • nadużycie zaufania i działanie na szkodę spółki – art. 296 kodeksu karnego
 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej -art. 258 kodeksu karnego
 • oszustwa kapitałowe – art. 311 kodeksu karnego
 • pranie brudnych pieniędzy – art. 299 kodeksu karnego
 • naruszenie praw pracowniczych – art. 218-221 kodeksu karnego

Nasze usługi obejmują także specjalizacje w zakresie przestępstw dokonywanych na rynku finansowym, w tym:

 • prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia – art. 171 prawa bankowego
 • przestępstw związanych z obligacjami – art. 87-98 ustawy o obligacjach
 • przestępstw związanych z obrotem papierami wartościowymi – art. 99-104e ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
 • finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • odpowiedzialności karnej na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – art. 178-184 ustawy o obrocie

Reprezentujemy także w sprawach o:

 • na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – w tym naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 23), karalne naśladownictwo (art. 26
 • rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie)
 • naruszenie praw autorskich – art. 115 prawa autorskiego
 • przywłaszczenie cudzego autorstwa – art. 303 prawa własności przemysłowej oraz pozostałe czyny karalne na gruncie prawa własności przemysłowej
 • naruszenie ochrony danych osobowych – art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych

Świadczymy pomoc prawną także w sprawach karnych skarbowych, w tym m.in. o:

 • oszustwo podatkowe – art. 56 kodeksu karnego skarbowego
 • nierzetelne prowadzenie ksiąg – art. 60-61a kodeksu karnego skarbowego
 • wystawianie tzw. pustych faktur – art. 62 kodeksu karnego skarbowego

Zobacz także:

Pomoc dla osoby zatrzymanej przez służby
Sprawdź >>
Udział obrońcy w czynnościach przesłuchania
Sprawdź >>
Obrona podejrzanego w postępowaniu aresztowym
Sprawdź >>
Zażalenia na postanowienia prokuratora lub sądu
Sprawdź >>
Spodziewam się zatrzymania przez służby
Sprawdź >>
Ustalenie miejsca pobytu zatrzymanego
Sprawdź >>