Zażalenia na postanowienia prokuratora lub sądu

Składanie zażalenia – pomoc prawnika

W postępowaniu przygotowawczym osobie zatrzymanej przysługują środki zaskarżenia wobec postanowień wydawanych w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Co do zasady, na postanowienie prokuratora zażalenie przysługuje do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego zażalenie przysługuje na postanowienia co do środka zabezpieczającego oraz na inne postanowienia w wypadkach przewidzianych w ustawie.

Pomoc adwokata lub radcy prawnego w sprawach karnych może polegać także między innymi na przygotowaniu i wniesieniu zażaleń takich jak:

 • zażalenie na zatrzymanie (art. 246 § 1 kpk)
 • zażalenie na postanowienie prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu (art. 247 § 2 w zw. z art. 246 § 1 kpk)
 • zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (art. 252 § 1 kpk)
 • zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru policji (art. 252 § 2 kpk)
 • zażalenie na postanowienie prokuratora o zastosowaniu poręczenia majątkowego (art. 252 § 2 kpk)
 • zażalenie na postanowienie o zastosowaniu warunkowego dozoru policji (art. 275 § 3 kpk)
 • zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu (art. 252 § 2 kpk)
 • zażalenie na postanowienie o zastosowaniu zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu (art. 252 § 2 kpk)
 • zażalenie na postanowienie prokuratora o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 2 kpk)
 • zażalenie na postanowienie sądu o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 2 kpk)
 • zażalenie na postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania (art. 252 § 1 kpk)
 • zażalenie na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art. 270 § 3 kpk)
 • zażalenie na zarządzenie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka (art. 290 § 2 w zw. z art. 285 § 2 kpk)
 • zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej na świadka za bezpodstawne uchylanie się od złożenia zeznania (art. 290 § 2 w zw. z art. 287 § 1 kpk)
 • zażalenie na postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym (art. 293 § 3 kpk)
 • zażalenie na postanowienie sądu o zabezpieczeniu majątkowym (art. 293 § 3 kpk)
 • zażalenie na bezczynność organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 3 kpk)
 • zażalenie na postanowienie co do dowodów rzeczowych (art. 323 § 2 kpk)
 • zażalenie na postanowienie o umieszczeniu oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej (art. 203 § 4 kpk)
 • zażalenie na postanowienie o wydaniu rzeczy (art. 217 § 1 w zw. z art. 236 kpk)
 • zażalenie na zatrzymanie rzeczy (art. 217 § 3 w zw. z art. 236 kpk)
 • zażalenie na postanowienie o przeszukaniu (art. 219 § 1 w zw. z art. 236 kpk)
 • zażalenie na sposób przeszukania (art. 219 § 1 w zw. z art. 236 kpk)
 • zażalenie na niezwrócenie zatrzymanych rzeczy, gdy nie nastąpiło zatwierdzenie zatrzymania rzeczy lub przeszukania w ciągu 7 dni (art. 230 § 1 w zw. z art. 236 kpk)
 • zażalenie na postanowienie o zarządzeniu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych (art. 237 § 1 w zw. z art. 240 kpk)

Zobacz także:

Pomoc dla osoby zatrzymanej przez służby
Sprawdź >>
Udział obrońcy w czynnościach przesłuchania
Sprawdź >>
Spodziewam się zatrzymania przez służby
Sprawdź >>
Ustalenie miejsca pobytu zatrzymanego
Sprawdź >>
Obrona podejrzanego w postępowaniu aresztowym
Sprawdź >>
Postępowanie karne
Sprawdź >>