Regulamin sprzedaży treści elektronicznych

§1 DEFINICJE

 1. Ebook – poradnik udostępniony w postaci elektronicznej z możliwością jego odtworzenia opracowany w formacie PDF.
 2. Treści elektroniczne – udostępnione przez Sklep treści dostępne elektronicznie w postaci plików elektronicznych oferowane w sprzedaży regularnej lub przedsprzedaży.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PDF – format pliku służący m.in. do prezentacji i drukowania treści tekstowych i graficznych charakteryzujący się sztywnym podziałem na strony.
 6. Produkt – Ebook lub pozostałe Treści elektroniczne oferowane przez Sklep, a także w odpowiednim zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu Produkt darmowy.
 7. Sklep – wyodrębniona usługa dostępna w domenie aresztowani.pl, w której Sprzedawca prowadzi sprzedaż Ebooków i Treści elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Sprzedawca – RGN Legal Kancelaria Radcy Prawnego Robert Gniezdzia 04-713 Warszawa ul. Żegańska 2A, NIP 648 100 12 22
 9. Przedsprzedaż – okres przedsprzedaży E-booków lub Treści elektronicznych wskazany jako okres, w którym można dokonywać zakupów przed terminem dostarczenia treści w cenie niższej niż po okresie przedsprzedaży.
 10. Minimalna liczba zamówień – określona przez Sprzedawcę minimalna liczba Ebooków lub Treści elektronicznych zamówionych w okresie Przedsprzedaży.
 11. Produkt darmowy – E-book lub Treść elektroniczna lub inne Produkty udostępnione przez Sklep do pobrania za darmo ze strony www.aresztowani.pl bez konieczności uiszczenia opłaty.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności warunki dotyczące zamówienia, zakupu i dostarczania Ebooków, Treści elektronicznych oraz Produktów darmowych.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych w zakresie pozwalającym na pobranie, zapisanie i odtworzenie Produktu.
 3. Do zawarcia Umowy nie jest konieczne uprzednie utworzenie Konta Klienta w Sklepie.

§3 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskiej walucie.
 2. Ceną wiążącą jest cena widoczna w zakładce „Twój Koszyk” w chwili składania zamówienia.
 3. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówienie spośród form udostępnionych przez Sklep we współpracy z podmiotem obsługującym płatności internetowe, a w szczególności: karty kredytowej, przelewu online, przelewu tradycyjnego.
 4. Klient może zamówić oferowany w Sklepie Produkt za pośrednictwem strony internetowej www.aresztowani.pl przez całą dobę z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i innych czynności technicznych o czym informują komunikaty umieszczone na stronie internetowej Sklepu.
 5. W celu złożenie zamówienia Klient wybiera Produkt, a następnie wybiera opcję „Zamawiam Produkt” lub równoznaczny. Zamówienie zostanie złożone z chwilą wyboru opcji „Kup teraz” w zakładce „Wirtualny Koszyk” oraz złożeniem dyspozycji zapłaty „Kup teraz”.
 6. Dokonanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 7. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 8. Po otrzymaniu wpłaty lub otrzymaniu przez Sklep informacji o dokonaniu płatności za pośrednictwem portalu www.przelewy24.pl prześle na adres mailowy Klienta informację potwierdzającą otrzymanie płatności.
 9. Faktura zakupu zostanie wysłana w terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia potwierdzenia dokonanej wpłaty od operatora szybkich płatności.
 10. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej, której mowa powyżej.
 11. W przypadku Produktu darmowego zamówienie i dostawa Produktu darmowego odbywa się z pominięciem etapu zapłaty za Produkt.
 12. Dostawa Produktu następuje drogą elektroniczną i jest bezpłatna. W okresie Przedsprzedaży Produkty dostarczane są w terminie wskazanym podczas Przedsprzedaży.
 13. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 14. W celu wystawienia faktury VAT Sklep może zwrócić się do Klienta o podanie niezbędnych dodatkowych danych nieujętych w formularzu rejestracyjnym.
 15. Sklep wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Klient musi złożyć Sklepowi jednoznaczne oświadczenie woli na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@rgn.legal. Klient może w tym celu skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem jego otrzymanie.
 4. Jeżeli Klient skutecznie odstąpi od umowy Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni zwróci Klientowi otrzymane płatności. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 5. Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
 6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, który wyrazi zgodę na udostępnienie Produktu przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża taką zgodę poprzez zaznaczenie stosownej opcji w chwili składania Zamówienia poprzez pobranie Produktu przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wiadomości mailowej, o której mowa w pkt 3.9
 7. Jeżeli Klient będący Konsumentem wyrazi zgodę, o której mowa powyżej Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§5 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie oraz Produkty darmowe są objęte ochroną wynikającą z przepisów prawa.
 2. Produkty oraz Produkty darmowe dostępne w Sklepie mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania z zakupionych Produktów lub Produktów darmowych tylko na użytek własny i w granicach przewidzianych w udzielonej licencji.
 4. Klient może wprowadzać zakupione Produkty lub Produkty Darmowe do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą. Inne prawa przysługują Klientowi wyłącznie pod warunkiem wskazania ich w dokumencie licencji.
 5. Jeżeli licencja nie stanowi inaczej Klient nie jest uprawniony do:
 • Ingerowania w treść;
 • Wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Produktu lub jego fragmentu zwłaszcza poprzez drukowanie Produktu oraz kopiowanie jego tekstu,
 • Usuwania technicznych zabezpieczeń Produktu, w szczególności Znaku wodnego
 • Komercyjnego wykorzystania zakupionych w Sklepie Produktów;
 • Oddawania Produktów w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim.
  Powyższe znajduje zastosowanie także do Produktu darmowego.
 1. W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do Produktu lub Produktu darmowego, Sklep może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

§6 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w przypadku gdy:
 • otrzymany plik Produkt okaże się uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu będzie niemożliwe,
 • Sklep nie dochował warunków przedsprzedaży Produktów, w szczególności terminu dostarczenia Produktu.
 1. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: biuro@rgn.legal
 2. Sklep zbada zasadność reklamacji i poinformuje Klienta o wyniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni wymieni Produkt na wolny od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 4. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami postanowienia pkt 6.1-6.6 nie stosuje się. W ich miejsce mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sklep przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
 • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wraz z informacją o podmiocie uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla Sklepu, albo
 • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. Jeżeli Sklep nie złożył żadnego oświadczenia, o którym mowa powyżej, uznaje się, że wyraził zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany Siłą wyższą.
 2. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia Siły wyższej.
 3. Jeżeli Siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowaniu i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.
 5. Sklep wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia).

§8 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą polskie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022r.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie regulaminu rozsyłając wiadomości pocztą elektroniczną oraz udostępniając na stronie internetowej Sklepu nową treść Regulaminu.
 6. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili składania Zamówienia.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do: RGN Legal Kancelaria Radcy Prawnego Robert Gniezdzia, biuro@rgn.legal
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php.
 11. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sklepem;
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Sklep wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL