Regulamin świadczenia usług prawnych

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin świadczenia pomocy prawnej (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki świadczenia pomocy prawnej, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów.
 2. Pomoc prawna świadczona jest przez RGN LegalKancelarię Radcy Prawnego Robert Gniezdzia z siedzibą w Warszawie (04-713) ul. Żegańska 2A, NIP 648 100 12 22, telefon 600 850 600, adres email biuro@rgn.legal (dalej „Kancelaria”)
 3. Pomoc prawna świadczona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 75) oraz przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2020r. poz. 1651).
 4. Radcowie prawni i adwokaci, a także aplikanci radcowscy i aplikanci adwokaccy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki zawodu zgodnie z obowiązującymi zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiący Załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014r. oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, który stanowi załącznik do Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 2/XVIII/98.
 5. Radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i adwokaccy a także pozostali prawnicy i pracownicy Kancelarii zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa a także do kierowania się zasadami etyki radcowskiej i etyki adwokackiej.
 6. Usługi świadczone są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344) a także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020r. poz. 287).
 7. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
 • Klientem jest każda osoba fizyczna i osoba prawna, z którą zawierana jest umowa o świadczenie pomocy prawnej,
 • Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę z Kancelarią w celu nie związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2 Umowa o świadczenie pomocy prawnej

 1. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię udzielana jest na podstawie umowy o świadczenie pomocy prawnej (dalej „Umowa”).
 2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo drogą elektroniczną poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i dokonanie płatności.
 3. Usługi mogą być realizowane z wykorzystaniem tylko i wyłącznie narzędzi informatycznych służących do porozumiewania się na odległość na zasadach, o których mowa w Regulaminie.
 4. Umowa może być zawarta z osobą fizyczną lub osobą prawną. Pomoc prawna może być świadczona na rzecz osoby trzeciej o ile Umowa wskazuje przedmiot Umowy.
 5. Przed przystąpieniem do realizacji Usługi Kancelaria uzgodni z Klientem, w tym z Konsumentem, zasady dotyczące realizacji Usługi, w szczególności wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego zapłaty.
 6. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej w Umowie usługi lub na czas świadczenia pomocy prawnej.
 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron na zasadach wskazanych w Umowie.

§ 3 Umowa zawierana z konsumentem oraz odstąpienie od umowy

 1. Umowa, w przypadku zawierania jej na odległość i poza siedzibą Kancelarii zostaje zawarta z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zapłaty przez Klienta wynagrodzenia, w tym zapłaty wynagrodzenia za pośrednictwem serwisu do obsługi płatności on-line umieszczonego na stronie www.aresztowani.pl.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Z uwagi na charakter świadczonych usług, prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy może zostać ograniczone jeśli Kancelaria przystąpi do świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy a usługa zostanie w pełni wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta.
 4. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, tym samym zgadzając się na utratę prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt 11 ustawy o prawach konsumenta.

§4 Sposób świadczenia pomocy prawnej

 1. Kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy (Usługi).
 2. Pomoc prawna może być udzielana w siedzibie Kancelarii, w miejscu prowadzenia czynności procesowych, w miejscu wskazanym przez Klienta a także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w tym narzędzi umożliwiających komunikowanie się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem obrazu lub dźwięku.
 3. O sposobie wykonania usługi świadczenia pomocy prawnej decyduje Kancelaria przy uwzględnieniu oczekiwań Klienta kierując się jego najlepszym interesem a także ze względu na rodzaj i charakter sprawy.
 4. Z uwzględnieniem ich charakteru i rodzaju, niektóre Usługi nie mogą być świadczone przez Kancelarię drogą elektroniczną, co nie wyklucza porozumiewania się stron na odległość z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i dokonywania płatności za usługi za pomocą narzędzi do płatności on-line.
 5. Pomoc prawna może być udzielona jednorazowo, na czas prowadzenia sprawy lub może być świadczona w postaci stałej obsługi prawnej.
 6. Kancelaria może wyznaczyć prawnika odpowiedzialnego za świadczenie pomocy prawnej spośród pracowników Kancelarii a także spośród osób współpracujących z Kancelarią, przy czym Kancelaria ponosi odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług pomocy prawnej przez osoby współpracujące z Kancelarią jak za działania własne.
 7. Kancelaria może odmówić świadczenia usług pomocy prawnej, w szczególności w przypadku wystąpieniu konfliktu interesów, o którym mowa w zasadach etyki wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, a także w przypadku spraw, które z uwagi na swój charakter i rodzaj znajdują się poza specjalizacją Kancelarii.
 8. Kancelaria zapewnia świadczenie usług prawnych na odpowiednim poziomie wynikającym z profesjonalnego charakteru tych usług, przy czym Kancelaria nie gwarantuje osiągnięcia określonego rezultatu, w tym uniknięcia konsekwencji prawnych ze względu w szczególności na okoliczności stanu faktycznego, obowiązujące przepisy prawne a także orzecznictwo.
 9. Kancelaria używa adresów internetowych poczty elektronicznej dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.aresztowani.pl

§5 Warunki świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. Kancelaria świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na podstawie odrębnej Umowy. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną mogą być dostarczane za pośrednictwem narzędzi informatycznych do komunikowania się na odległość, w tym pozwalających na bezpośrednią komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem obrazu i dźwięku, a także za pośrednictwem telefonu i wiadomości tekstowych.
 3. Kancelaria zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych udostępnionych przez Klienta, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Kancelarii.
 5. Klient zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§6 Wynagrodzenie

 1. Z tytułu świadczonych usług prawnych Kancelaria pobiera wynagrodzenie ustalone z Klientem.
 2. Wynagrodzenie Kancelarii może zostać ustalone jako;
 • wynagrodzenie za godzinę pracy nad sprawą,
 • wynagrodzenie ryczałtowe o określonej wysokości,
 • wynagrodzenie mieszane tj. godzinowo – ryczałtowe.
 1. Strony poza wynagrodzeniem, o którym mowa powyżej mogą ustalić także stawkę wynagrodzenia za sukces tzw. success fee, przy czym Kancelaria nie świadczy usług pomocy prawnej, dla których sposób ustalenia wynagrodzenia ustalany jest jedynie jako wynagrodzenie za sukces.
 2. Wysokość wynagrodzenia a także sposób jego obliczania i zapłaty uwzględnia charakter sprawy, w tym sposób jej skomplikowania lub trudności, a także czas niezbędny do jej prowadzenia i zasoby niezbędne do zaangażowania ze strony Kancelarii.
 3. Kancelaria może pobierać zaliczkę z tytułu świadczonych usług.
 4. Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia Kancelarii, a także terminy i sposoby jego zapłaty powinny zostać ustalone przez przystąpieniem do świadczenia usług pomocy prawnej.
 5. Klient Kancelarii wraz z fakturą otrzymuje zestawienie czasu poświęconego na pracę nad sprawą, chyba że strony Umowy uzgodnią inaczej.
 6. Wynagrodzenie Kancelarii określane jest w kwotach netto i jest powiększane o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
 7. Wynagrodzenie Kancelarii może zostać uiszczone za pośrednictwem przelewu bankowego, karty płatniczej lub z wykorzystaniem udostępnionych przez Kancelarię narzędzi informatycznych służących do dokonywania płatności on-line. Konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta może dokonać płatności także gotówką.

§7 Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Klient może złożyć reklamacje lub zastrzeżenia do poziomu świadczonych Usług w każdym czasie i z wykorzystaniem wszystkich udostępnionych przez Kancelarię kanałów komunikacji, w tym wskazanego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
 2. Każda reklamacja lub zastrzeżenie zostanie rozpatrzone przez Kancelarię niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty otrzymania zastrzeżeń lub reklamacji.
 3. O sposobie rozwiązania reklamacji Kancelaria poinformuje Klienta na piśmie, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób udzielenia informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub zgłoszonych zastrzeżeń.
 4. W przypadku wystąpienia sporu strony dążyć będą do jego polubownego rozwiązania z wykorzystaniem pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym mediacji.
 5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Kancelarią a Konsumentem konsumenta zostanie poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Kancelarii, chyba że strony inaczej postanowią.

§8 Pozostałe postanowienia

 1. Kancelaria przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych Kancelaria wskazuje w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.aresztowani.pl
 2. Kancelaria zapewnia przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
 3. Kancelaria może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości Klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. W celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną Kancelaria ma prawo przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Kancelaria udostępnia obowiązujące regulaminy w sposób nieodpłatny za pośrednictwem swojej strony internetowej.
 6. Przed zawarciem Umowy Klient powinien zapoznać się z Polityką prywatności oraz niniejszym Regulaminem.
 7. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 9. Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.