Sfałszowana faktura – co dalej?

Strona główna » Blog » Sfałszowana faktura – co dalej?
Sfałszowane faktury - co dalej? | Aresztowani.pl

Zgodnie z treścią art. 270a kodeksu karnego, fałszerstwo faktur opisano następująco:

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przepis ten w pierwszej kolejności ma na celu ochronę interesów fiskalnych państwa, chronić wiarygodność dokumentów a poprzez wyłączenie fałszerstwa faktury do osobnego przepisu nadano tej ochronie szczególny charakter. W pierwszej kolejności można zastanowić się czym, w rozumieniu tego przestępstwa jest faktura. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy także w kodeksie karnym, który za fakturę uznaje dokument w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, a więc jest to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Fałszerstwo faktur może mieć podobne znaczenie jak każde inne fałszerstwo dokumentów z tym zastrzeżeniem, że podrobienie lub przerobienie faktury musi odnosić się do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenie wysokości należności publicznoprawnych a więc takie, które mogą prowadzić do zaniżenia należnego podatku lub nienależnego zwrotu podatku. W pewnych okolicznościach podrobienie lub przerobienie faktury może być karane nie w świetle art. 270a kodeksu karnego a art. 270 kodeksy karnego odnoszącego się do fałszerstwa dokumentów.

Podrobienie lub przerobienie faktury w celu użycia jej za autentyczną może zostać dokonane w dowolny sposób. Sprawcą tego przestępstwa w zakresie w jakim ktoś podrabia lub przerabia fakturę może być osoba, która działa umyślnie, tj działa ona w zamiarze bezpośrednim. Czyli innymi słowy sprawca działając z pełną świadomością podrabia fakturę w taki sposób aby sprawić wrażenie istnienia stanu faktycznego wynikającego z faktury, który nie istniej, albo ktoś przerabia istniejącą fakturę nadając jej treść niezgodną ze stanem faktycznym, przy czym działanie sprawcy ma w tym przypadku na celu zniekształcenie obowiązków podatkowych.

Na co warto zwrócić uwagę to fakt, że dopuścić się tego przestępstwa może także osoba, która używa podrobionej lub przerobionej faktury jako autentycznej. Mówimy wówczas, że osoba tak działa z zamiarem ewentualnym, czyli godzi się na to, że dana faktura może być podrobiona lub przerobiona. W praktyce będzie to niezwykle trudne do zidentyfikowania.

W przypadku, w którym sprawca dopuszcza się takiego czynu wobec faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu czyn ten stanowi zbrodnię.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Udostępnij: