Przywłaszczenie cudzego mienia

Strona główna » Blog » Przywłaszczenie cudzego mienia
Przywłaszczenie cudzego mienia | Aresztowani.pl

Przestępstwo przywłaszczenia często mylone jest z kradzieżą lub oszustwem. Wynika to z wielu podobieństw, które z punktu widzenia poszkodowane mogą zacierać dość istotne różnice pomiędzy poszczególnymi typami przestępstw.

Na czym polega przestępstwo przywłaszczenia?

Definicje przywłaszczenia znajdziemy w art. 284 kodeksu karnego, który mówi, że:

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zasadnicza różnica pomiędzy przywłaszczeniem a kradzieżą wynika z tego, że sprawca przestępstwa przywłaszczenia znalazł się w posiadaniu rzeczy w sposób legalny ale chce, w zamiarze bezpośrednim, a więc w pełni świadomie, zatrzymać tą rzecz tak jakby był jej właścicielem. W związku z tym przywłaszczenie tym różni się od kradzieży, że w przypadku kradzieży niezbędne do uznania że doszło do przestępstwa kradzieży jest dokonanie zaboru rzeczy lub mienia ruchomego.

Jak czytamy w postanowieniu Sądu Najwyższego z 24 września 2020r. IV KK 201/20 przepis art. 284 § 1 k.k. nie chroni posiadania, ponieważ warunkiem odpowiedzialności za przywłaszczenie jest to, że w chwili czynu rzecz znajduje się – jak przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie – w niebezprawnym posiadaniu sprawcy, a tym samym nie występuje tu element zaboru, który relewantny jest dla przestępstwa kradzieży.

Dopuścić się przestępstwa przywłaszczenie możne jedynie wtedy kiedy zatrzymaniu cudzej rzeczy towarzyszy zamiar sprawcy do zatrzymania jej na własność.

Przedmiotem przywłaszczenia mogą być rzeczy ruchome w tym oczywiście pieniądze albo prawa majątkowe w tym prawo do własność nieruchomości albo roszczenia pieniężne. Sprawdza musi działać umyślnie, wiedzieć, że rzecz lub prawo do niego nie należy a mimo to chce on zatrzymać rzecz i władać nią jak właściciel.

Przywłaszczenie tym różni się z kolei od przestępstwa oszustwa, że w oszust uzyskuje rzecz za pomocą oszukańczych zabiegów, zaś sprawca przywłaszczenia wchodzi w posiadanie rzeczy na podstawie tytułu prawnego.

Trzeba także wskazać, że paragraf 2 art. 284 kk wskazuje na kwalifikowany typ przestępstwa przywłaszczenia jakim jest sprzeniewierzenie. Ten tym kwalifikowany opiera się do co zasady na dalej idącym lub głębszym stosunku zaufania a jego dobrym przykładem może być wykorzystanie przez pracownika lub kierownictwo pieniędzy spółki lub przedsiębiorstwa na własne potrzeby.

Przestępstwo przewłaszczenia wyróżnia się jeszcze dwoma istotnymi cechami. Pierwsza z nich wynika z tego, że przestępstwo to należy do czynów tzw przepołowionych, co powoduje, że w przypadku przywłaszczenie mienia, którego wartość nie przekracza 500 zł to zgodnie z art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń należy to zachowanie sprawczy traktować jak wykroczenie, zagrożone karą areszt, ograniczenia wolności lub grzywny orzekanych na podstawie kodeksu wykroczeń. Jeśli jednak sprawdza dopuszcza się przywłaszczenia lub sprzeniewierzenia mienia o wyższej wartości wówczas, zgodnie z art. 284 k.k. podlega karze wolności do lat 3 a, w przypadku sprzeniewierzenia opisanego w art. 284 § 2 kk podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Druga istotna cecha przestępstwa przywłaszczenie sprawdza się do niekaralności czynu jeśli sprawca dobrowolnie zwrócił rzecz. Wówczas sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

2604. 2022

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Niezłożenie deklaracji podatkowej może wynikać z różnych przyczyn. Każde złożenie deklaracji podatkowej po terminie obarczone jest odpowiedzialnością. Jeśli już upłynął termin na złożenie deklaracji podatkowej należy czym prędzej przygotować i złożyć zeznanie podatkowe.

Udostępnij: