Przerwanie ciąży – czyli co zmienia publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Strona główna » Blog » Przerwanie ciąży – czyli co zmienia publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Przerwanie ciąży - czyli co zmienia publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego | Aresztowani.pl

Na marginesie warto wskazać, że oczekiwanie przez Premiera na uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020r. w sprawie sygn. akt K 1/20 (Dz.U. 2021 poz. 175) i publikacja tegoż orzeczenia i jego uzasadnienia z trzymiesięcznym opóźnieniem nie znajduje usprawiedliwienia. Prezes Rady Ministrów odpowiedzialny jest za publikację orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego niezwłocznie i wynika to, po pierwsze z art. 190 par. 2, Konstytucji, który mówi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu, a po drugie zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ogłoszenie w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe i powinno nastąpić niezwłocznie. Jest to zadanie i odpowiedzialność Prezesa Rady Ministrów. Trudno także zgodzić się z argumentami zawartymi w stanowisku Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020r. (M.P. poz. 1104), które stanowić miałoby podstawę do opóźnienia publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy, w tym przepisy Konstytucji, nie przewidują czegoś takiego jak „wyrażenie stanowiska w sprawie publikacji aktu prawnego”, w tym stanowiska Rady Ministrów w sprawie publikacji wyroków Trybunału. Razi także powoływanie się na to stanowisko w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.01.2020 w sprawie ogłoszenie uzasadnienia przywołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Pomijając te rażące naginanie prawa, a wręcz wydaje się, działanie poza ustawową podstawą a także pozostawiając na boku historię i skutki zmian z jakimi mamy do czynienia w Trybunale Konstytucyjnym od 2015r. trzeba wskazać, znowu za brzmieniem Konstytucji, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne (art. 190 par. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997r.).

Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 22.10.2020r. uznał za niekonstytucyjny, czyli niezgodny z aktem najwyższego rzędu, przepis artykułu 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży. Innymi słowy, przepis ten utracił moc. Nie obowiązuje i nie można się już na tą przesłankę powoływać. Nie omawiając skutków tego wyroku z perspektywy moralnej, kulturowej, społecznej czy światopoglądowej utrata mocy prawnej oznacza, że zabieg przerywania ciąży dokonany z uwagi na fakt, że badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, będzie stanowił przestępstwo ścigane ustawą karną.

Kto ponosi odpowiedzialność karną w przypadku usunięcia ciąży?

Zacznijmy od tego, że w przepisach ustawy o planowaniu rodziny pozostały dwie inne przesłanki pozwalające na przeprowadzenie legalnie zabiegu usunięcia ciąży. Można powiedzieć, że aborcja dokonana z tych powodów będzie legalna a więc w zabiegiem nie wiąże się odpowiedzialność karna. Od dnia 27.01.2021r. legalną aborcję można dokonać jedynie w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety ciężarnej oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego np. gwałtu.

Zabieg przerwania ciąży dokonany z innych powodów niż wskazane powyżej będzie uznany za nielegalny. Kodeks karny zajmuje się aborcją w art. 152, 152 i 154, przy czym istotny z punktu widzenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest art. 152 kodeksu karnego. Trzeba wyraźnie wskazać, że prawo nie ściga kobiety ciężarnej, która usunęła ciążę, choć logika podpowiada, że i to może się wkrótce zmienić bądź przez zmianę przepisów bądź wytyczne dla prokuratorów co do ścigania kobiet dokonujących aborcji. Odpowiedzialności karnej podlegać będzie jednak każda osoba, która pomagała w zabiegu przerywania ciąży lub dokonała przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy

Blok tekstowy

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Udostępnij: