Nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Strona główna » Blog » Nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
Nowe przepisy dotyczące praniu brudnych pieniędzy | Aresztowani.pl

Jakie są nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?

Z punktu widzenia organizacji istotnym, a także dla wielu firm nowym obowiązkiem, będzie konieczność zgłaszania i aktualizowania informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Ustawodawca znacząco rozszerza katalog podmiotów, które ze względu na swoją formę organizacyjną będą zobowiązane do ustalenia swoich beneficjentów rzeczywistych, a także do ujawniania informacji o tych beneficjentach w CRBR. Obowiązki w tym zakresie zostały nałożone także na spółki partnerskie, spółdzielnie, stowarzyszenia rejestrowe oraz fundacje. Poza wskazanymi organizacjami obowiązki takie będą dotyczyły także trustów, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu, a także europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, spółek europejskich oraz spółdzielni europejskich.

Nie można pominąć także zmian w zakresie rozszerzenia katalogu firm uznanych przez ustawę za instytucję obowiązaną. Upraszczając w pewnym zakresie, instytucją obowiązaną jest podmiot zobowiązany do stosowania przepisów przede wszystkim ze względu na rodzaj prowadzonej działalności a także dokonujący obrotu gotówkowego przekraczającego progi wskazane w ustawie. Za instytucje obowiązane uznane zostały chociażby podmioty świadczące usługi polegające na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego. Na nowe przepisy uwagę powinni zwrócić przedsiębiorcy prowadzący działalność w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami a także pośrednicy nieruchomości.

Pranie pieniędzy za pomocą kryptowalut

O tym jak istotna z punktu widzenia walki ze zorganizowaną przestępczością jest kwestia rozszerzenia obowiązków w zakresie, wykorzystywanego na coraz szerszą skalę do prania pieniędzy, rynku kryptowalut. Efektem tego zjawiska jest nałożenie na podmioty prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych obowiązku uzyskania wpisu do nowego rejestru, jaki na te potrzeby będzie prowadził Minister Finansów. Działalność tą będzie można prowadzić jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru. Bez znaczenia będzie forma prawna prowadzenia działalności. Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru będzie musiał spełnić szereg wymogów, chociażby takich, jak wykazanie się uprzednią niekaralnością czy posiadaniem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie walut wirtualnych. Wpis do rejestru będzie następował na podstawie elektronicznego wniosku, którego wzór zostanie udostępniony przez Ministra Finansów. Przedsiębiorcy prowadzący obecnie działalność w zakresie wymiany walut wirtualnych będą mieli rok na dostosowanie się do nowych przepisów i uzyskanie wpisu do rejestru. Podmioty prowadzące działalność bez wpisu do rejestru będą musiały liczyć się z administracyjną karą pieniężną do wysokości 100.000 zł.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

2604. 2022

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Niezłożenie deklaracji podatkowej może wynikać z różnych przyczyn. Każde złożenie deklaracji podatkowej po terminie obarczone jest odpowiedzialnością. Jeśli już upłynął termin na złożenie deklaracji podatkowej należy czym prędzej przygotować i złożyć zeznanie podatkowe.

Udostępnij: