Jak uzyskać zgodę na widzenie z aresztowanym?

Strona główna » Blog » Jak uzyskać zgodę na widzenie z aresztowanym?
Jak uzyskać widzenie z aresztowanym? | Aresztowani.pl

Jak uzyskać zgodę na widzenie z aresztowanym?

Tymczasowe aresztowanie ma służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego, przede wszystkim poprzez uniemożliwienie oskarżonemu wpływu na świadków czy czynności podejmowane w sprawie. Dlatego – co oczywiste – kontakt z aresztowanym jest utrudniony. Nie oznacza to jednak, że jest on w ogóle niemożliwy. Zarówno obrońca, jak i inne osoby – zwłaszcza z najbliższej rodziny – mogą starać się o widzenie, choć aby do niego doszło należy spełnić określone przez prawo warunki. W jaki więc sposób załatwić związane z tym formalności?

Zgoda na widzenie z aresztowanym

Zgodnie z art. 217 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji on pozostaje. Jeżeli jednak aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów przedmiotową zgodę powinien wydać każdy z nich. Istnieje także możliwość, że organy te „umówią” się pomiędzy sobą, że zgodę na widzenie będzie wydawał tylko jeden. Jednak w praktyce to rzadko spotykana sytuacja.

W każdym razie kluczową kwestię pozostaje ustalenie do dyspozycji jakiego organu pozostaje tymczasowo aresztowany. Oczywiście w poszczególnych sprawach kwestia ta może różnie się kształtować, jednak najczęściej będzie chodzić o prokuraturę bądź sąd. Przy czym zasadą jest, że na etapie postępowania przygotowawczego – a więc przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu – aresztowany pozostaje do dyspozycji prokuratora, który wnioskował o areszt. Natomiast w czasie postępowania sądowego, do dyspozycji sądu, przed którym toczy się sprawa. Wniosek o widzenie należy złożyć pisemnie – taką formę najczęściej przyjmuje samo zarządzenie organu oraz jego ewentualne uzasadnienie. Radca prawny lub adwokat w ustanowiony w sprawie może pomóc uzyskać taką zgodę.

Prawo do widzenia z aresztowanym

Jednocześnie należy pamiętać, że Kodeks karny wykonawczy – w swoim art. 217 §1a – gwarantuje każdemu tymczasowo aresztowanemu co najmniej jedno widzenie w miesiącu z osobą najbliższą. Przy czym termin „osoba najbliższa” należy rozumieć w sensie, jaki nadaje mu Kodeks karny. Z tego względu w kręgu osób najbliższych mieści się zarówno współmałżonek, jak i dzieci (i pozostali zstępni), rodzice (oraz dalsi wstępni), a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z tymczasowo aresztowanym. Do osób najbliższych zalicza się także rodzeństwo osadzonego oraz spowinowaconych z nim.

Prawo do widzenia z aresztowanym nie oznacza, że w każdym przypadku faktycznie będzie mogło do niego dojść. Ustawodawca stanowi, że organ, w dyspozycji którego pozostaje aresztowany, może odmówić zgody na widzenie. Jednak – zgodnie z prawem – do takiej sytuacji może dojść jedynie w dwóch sytuacjach:

  • gdy istnieje uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane do bezprawnego utrudnienia postępowania karnego
  • bądź do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

Jeżeli osobie najbliższej odmówiono zgody na widzenie, jej i aresztowanemu przysługuje prawo do złożenia zażalenie na odmowę. W przypadku, gdy aresztowany pozostaje w dyspozycji sądu, do niego należy skierować zażalenie. Adwokat lub radca prawny w sprawie karnej pomoże przygotować takie zażalenie. Natomiast, gdy tymczasowo aresztowany jest w dyspozycji prokuratora, zażalenie rozpatruje prokurator nadrzędny. W zażaleniu należy przede wszystkim wskazać na bezzasadność odmowy widzenia. Trzeba więc odnieść się do przesłanek, które umożliwiają organowi podjęcie takiej decyzji oraz zestawić je z jej motywami. Przy redagowaniu zażalenia z pewnością warto skorzystać z pomocy prawnika doświadczonego w tego rodzaju sprawach.

Zgoda na widzenie z tymczasowo aresztowanym

Zgoda na widzenie dotyczy konkretnej osoby. Treść zgody na widzenie z aresztowanym jest sformalizowana i z reguły organ wskazuje termin na jaki udzielono zgody na widzenie. Nie trzeba uzyskiwać nowej zgody na każde widzenie o ile planujemy zobaczyć się z aresztowanym w terminie zgody. Przed zorganizowaniem widzenia trzeba upewnić się jakie zasady dotyczące odbywania widzeń obowiązują w danym areszcie śledczym. Zarówno dni w jakich odbywają się widzenia oraz godziny będę podane. Z reguły wniosek o widzenie z osadzonym trzeba wysłać na dwa dni przed terminem planowanego widzenia.

Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęka udostępnia na swojej stronie internetowej szczegóły dotyczące widzeń.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Udostępnij: