Jak przygotować się do przesłuchania w charakterze świadka?

Strona główna » Blog » Jak przygotować się do przesłuchania w charakterze świadka?
Jak przygotować się do przesłuchania w charakterze świadka? | Aresztowani.pl

Jak się zachować podczas przesłuchania w charakterze świadka?

Jeśli już zostaliśmy wezwani w charakterze świadka to z reguły samo wezwanie wskazuje gdzie, i o której godzinie powinnyśmy się stawić. Wezwanie będzie także informowało o organie prowadzącym sprawę oraz podane będzie imię i nazwisko prowadzącego sprawę. W przypadku wątpliwości co do terminu lub godziny a także w przypadku gdybyśmy z różnych powodów nie mogli się stawić należy skontaktować się z prowadzącym i ustalić szczegóły co do terminu i miejsca, a jeśli nie możemy się stawić poinformować i poprosić o zmianę terminu. Prowadzący nie musi się jednak zgodzić na przełożenie terminu przesłuchania. Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu. Świadka może wezwać także telefonicznie lub mailem.

Czy świadek musi stawić się na przesłuchanie?

Świadek musi stawić się na przesłuchanie jeśli został on wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Gdybyśmy jednak nie stawili się na przesłuchanie organ może zdecydować o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka na przesłuchania. Świadek, który się nie stawił może zostać także ukarany karą pieniężną w wysokości do 3 000zł. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

Jakie obowiązki ma świadek podczas przesłuchania?

Podstawowym i najdalej idącym obowiązkiem świadka jest złożenie zeznań i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania zgodnie z prawdą. Świadek jest zobowiązany do mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań może skutkować odpowiedzialnością karną. Organ prowadzący przesłuchanie przed rozpoczęciem przesłuchania powinien także pouczyć świadka o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Jakie prawa ma świadek podczas przesłuchania?

Świadek po pierwsze może ustanowić pełnomocnika, który będzie mógł wziąć udział w przesłuchaniu. Jednak organ prowadzący może nie udzielić pełnomocnikowi na wzięcie udziały w czynnościach. Po wtóre, jeśli świadek nie włada językiem polskim może się on stawić na przesłuchanie z tłumaczem przysięgłym lub żądać aby został w sprawie wyznaczony tłumacz przysięgły.

Czy świadek może odmówić składania zeznań lub odpowiedzi na pytania?

Świadek nie może odmówić złożenia zeznań, chyba że jest osobą najbliższą dla podejrzanego lub oskarżonego lub jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. Świadek może się także uchylić od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność karną.

Jak przebiega przesłuchanie świadka?

Przesłuchanie świadka jest czynnością bardzo sformalizowaną. Osoba prowadząca przesłuchanie powinna przedstawić się oraz okazać swoją legitymację służbową oraz wskazać powody wezwania. Następnie prowadzący rozpocznie sporządzanie protokołu i zada kilka dotyczących ustalenia naszej tożsamości w oparciu o nasz dokument tożsamości. Pojawią się także pytania o imiona rodziców, miejsce zamieszkania czy wykonywany zawód i miejsce pracy. Po przekazaniu pouczeń co świadek także powinien potwierdzić na egzemplarzu pouczenia prowadzący przejdzie do zadawania pytań.

Odpowiedzi na pytania powinny odnosić się do zadanego pytania a jeśli pytanie dotyczy okoliczności, które uprawniają do odmowy udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy to wyraźnie zaznaczyć i odmówić odpowiedzi na pytanie. Nie trzeba wyjaśniać nic więcej – należy jedynie powołać się na prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w art. 183 kodeksu postępowania karnego. Może to brzmieć w ten sposób;

„Na podstawie art. 183 par. 1 odmawiam udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie”.

Jeśli świadek nie rozumie pytania powinien poprosić o jego powtórzenie lub wytłumaczenie. Odpowiedź na pytanie powinna być przemyślana i udzielona spokojnym głosem. W przypadku gdy świadek nie zna odpowiedzi na pytanie lub nie pamięta okoliczności, o które jest pytany powinien to wyraźnie wskazać. Nie należy się domyślać co pytający ma na myśli i tworzyć okoliczności, które nie miały miejsca, czyli po prostu nie można zmyślać.

Świadek ma prawo nie pamiętać i może zasłonić się niepamięcią. Nie może jednak zatajać prawdy. Każde przesłuchanie powinno zakończyć się pisemnym protokołem, który powinien być uważnie i ze zrozumieniem przeczytany. Jeśli świadek ma wątpliwości lub nie zgadza się z zapisami może żądać sprostowania treści protokołu.

Czy świadek może kłamać?

Odpowiedź na to pytanie ale także na szereg innych znajdziesz w naszym poradniku.

Poradnik dla świadków

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Udostępnij: