Fałszywy certyfikat szczepień

Strona główna » Blog » Fałszywy certyfikat szczepień
Fałszywy certyfikat szczepień | Aresztowani.pl

Fałszywe certyfikaty szczepień na COVID

Wiadomo, że wystawienie fałszywego certyfikatu przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 sprzeciwia się prawu, jednak zdarzenie to można oceniać z wielu punktów widzenia – nie zapominając, że zarówno na korzyść, jak i przeciwko oskarżonemu o taki czyn może świadczyć szereg okoliczności. Natomiast do przyjęcia prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu polegającego na sfałszowaniu certyfikatu szczepień, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim, kto i kiedy się go dopuścił.

W końcu inaczej ocenia się sytuacje, w której osoba uprawniona do wykonania szczepienia (np. lekarz, pielęgniarka) bez jego przeprowadzenia wprowadza do systemu dane określonej osoby, tak jakby była ona zaszczepiona – niszcząc przy tym dawkę preparatu – wystawiając jednocześnie certyfikat; a inaczej czyn osoby, która po prostu sama spreparowała dokument będący odwzorowaniem „paszportu covidowego”. W pierwszym – nawiasem mówiąc najczęściej zdarzającym się przypadku – w grę wchodzi przede wszystkim przestępstwo tzw. fałszu intelektualnego z art. 271 Kodeksu karnego, w drugim zaś „fałszu materialnego” spenalizowanego w art. 270 k.k. Rozróżnienie to ma kluczowe znaczenie także dla określenia grożącej oskarżonemu kary.

Fałszowany certyfikat COVID

Zgodnie z art. 271 § 1 Kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi za czyn ten grozi grzywna albo ograniczenie wolności, jednak jeżeli sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej może trafić do więzienia nawet na 8 lat. Przestępstwo to – w omawianych tu sprawach – odnosi się przede wszystkim do personelu medycznego, który posiada uprawnienia do potwierdzenia faktu zaszczepienia.

Art. 271. [Fałszerstwo intelektualne]

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast art. 270 k.k. penalizuje podrobienie lub przerobienie dokumentu w celu użycia go za autentyczny, a także użycie takiego dokumentu, jako autentycznego. Za taki czyn grozi grzywna, ograniczenie wolności albo jej pozbawienie na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Nie analizując wszystkich typów tego przestępstwa, warto wskazać, że można ponieść odpowiedzialność karną także za czynienie przygotowań do jego popełnienia. W zakresie art. 270 Kodeksu karnego mieszczą się więc wszelkie czyny, których istotą jest wyprodukowanie „własnego” certyfikatu covidowego – bez wizyty w jakimkolwiek punkcie szczepień i wpisywania danych do właściwego rejestru.

Art. 270. [Fałszerstwo materialne]

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odpowiedzialność za sfałszowany certyfikat

W każdym razie wszyscy, którzy próbują wejść w posiadanie dokumentów potwierdzających fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, a także sporządzający i oferujący fałszywe certyfikaty powinni liczyć się z odpowiedzialnością karną. Skoro zaś proceder ten wzrasta, można spodziewać się większej aktywności organów ścigania przy wykrywaniu i karaniu sprawców omówionych tu przestępstw. Pamiętać o tym trzeba przygotowując się do świątecznych wyjazdów zagranicznych czy ferii. Wiele krajów wymaga okazania certyfikatu szczepienia.

Fałszywy certyfikat szczepień COVID  – Adwokat Warszawa, Radca prawny Warszawa

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawie związanej z fałszywym certyfikatem szczepienia przeciwko COVID zapraszamy do kontaktu z kancelarią w Warszawie Wawrze. Doświadczony adwokat lub radca prawny w sprawie związanej ze sfałszowanym certyfikatem może zająć się sprawą i zminimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej. Przestępstwo sfałszowania certyfikatu COVID. 

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

2604. 2022

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Niezłożenie deklaracji podatkowej może wynikać z różnych przyczyn. Każde złożenie deklaracji podatkowej po terminie obarczone jest odpowiedzialnością. Jeśli już upłynął termin na złożenie deklaracji podatkowej należy czym prędzej przygotować i złożyć zeznanie podatkowe.

Udostępnij: