Doręczenia w postępowaniu karnym

Strona główna » Blog » Doręczenia w postępowaniu karnym
Doręczenia w postępowaniu karnym | Aresztowani.pl

Odmowa przyjęcia przesyłki nic nie da

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Kodeks postępowania karnego stanowi jasno, że zarówno odmowa przyjęcia pisma jak i odmowa pokwitowania jego odbioru w żaden sposób nie blokują podjęcia stosownych czynności procesowych. Skutki odmowy pisma z Policji lub sądu w postępowaniu karnym – art. 136 kodeksu postępowania karnego. W takich przypadkach po prostu uznaje się, że pismo – a więc np. wezwanie do sądu lub na Policję – zostało doręczone. Mówiąc inaczej oskarżony odmawiając przyjęcia przesyłki z sądu lub od innego organu postępowania karnego nie zatrzyma biegu sprawy. Może się zaś pozbawić możliwości skorzystania z jednego ze swoich fundamentalnych praw – a więc udziału w czynności procesowej, a co za tym idzie np. złożenia stosownych wniosków dowodowych.

Co do zasady wszelkie pisma procesowe należy doręczać bezpośrednio adresatowi. Jeżeli jest on chwilowo nieobecny w swoim domu, doręczenia można dokonać dorosłemu domownikowi lub – w przypadku, gdy nie udało się zastać nikogo dorosłego – administracji domu, dozorcy lub sołtysowi. Jednak to rozwiązanie stosuje się jedynie wówczas, gdy podejmą się oni przekazania przesyłki adresatowi. Kodeks postępowania karnego umożliwia ponadto doręczenie pisma za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadkach niecierpiących zwłoki także telefonicznie.

Należy zadbać o właściwy adres

W każdym razie w dobrze pojętym interesie podejrzanego i oskarżonego pozostaje odbieranie pism związanych z toczącym się postępowaniem. Oczywiście w przypadku, w którym listonosz – w końcu doręczeń najczęściej dokonuje się za pośrednictwem poczty – nie zastanie adresata w domu, a jednocześnie nie będzie mógł skorzystać z innych sposobów doręczenia, stosuje się awizo, w którym należy wskazać gdzie można odebrać przesyłkę. Najczęściej będzie to najbliższy urząd pocztowy. Zgodnie z przepisami adresat ma na odebranie przesyłki siedem dni. Po tym czasie ponawia się awizo, ponownie wyznaczając siedmiodniowy termin na odebranie pisma. Jeżeli adresat tego nie uczyni, pismo zostanie uznane za doręczone, co w praktyce najczęściej oznacza, że czynność procesowa może zostać przeprowadzone pod nieobecność podejrzanego czy oskarżonego.

Z tego względu w toku postępowania warto zadbać, aby organy posiadały aktualny adres zamieszkania osoby, do której kierują swoje wezwania. Jeżeli podejrzany lub oskarżony zmienią swoje miejsce zamieszkania nie informując o tym fakcie organów procesowych, będą one kierować pisma na poprzedni adres. Również w takim przypadku doręczenie zostanie uznane za skuteczne. Stąd też strony postępowania powinny niezwłocznie poinformować organy postępowania o zmianie swojego miejsca zamieszkania – najlepiej uczynić to drogą oficjalną, kierując pismo listem poleconym. Dzięki temu – w razie wątpliwości – będzie można w stosunkowo łatwy sposób wykazać, że sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze wiedziały o zmianie adresu do doręczeń. Wówczas negatywne skutki przesyłania pism pod niewłaściwy adres, nie będą mogły obciążać strony postępowania.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Udostępnij: