Co grozi za kupno pustej faktury?

Strona główna » Blog » Co grozi za kupno pustej faktury?
Co grozi za kupno pustej faktury | Aresztowani.pl

Odpowiedzialność karna za kupno pustych faktur

Sam tytuł wskazuje, że odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko osoba, która wystawiła nierzetelną fakturę. Przepis jest tak skonstruowany, że taką samą odpowiedzialność karną poniesie osoba, która takiej nierzetelnej faktury użyła.

art. 271a. [Fałszerstwo intelektualne faktur]

§ 1. Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W tym wpisie analizujemy odpowiedzialność karną przedsiębiorcy, który kupił koszty. „Kupie koszty” lub „sprzedam koszty” to nadal liczne ogłoszenia, jakie można znaleźć w internecie. Wielu przedsiębiorców chcąc obniżyć należne podatki szuka okazji aby pomniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe właśnie poprzez użycie nierzetelnych faktur. Jeśli przedsiębiorca wprowadzi do swojej księgowości taką nierzetelną fakturę lub faktury musi liczyć się z odpowiedzialnością karną o jakiej mowa w art. 271a. Trzeba zwrócić uwagę, że zagrożenie karą jest bardzo wysokie. Co istotne, odpowiedzialność karna uaktywnia się, jeśli kwota należności ogółem wykazana w fakturach poświadczających nieprawdę jest znaczna tj. przekracza kwotę 200 000zł (tak kodeks wskazuje, kiedy mamy do czynienia ze znaczną wartością). Przestępstwo to ma także swój typ kwalifikowany, czyli taki kiedy faktury nierzetelne opiewają na kwotę większą niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości co zgodnie z kodeksem oznacza kwotę wyższą niż 5 000 000zł.

Walka z mafiami vatowskimi, a przestępstwa vatowskie mają miejsce nie tylko w Warszawie ale i w całej Polsce przynosi także dodatkowe zagrożenie, jeszcze większą karą, która może oznaczać orzeczenie kary maksymalnej jaką dopuszcza kodeks karny.

Art. 277a. [Fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł]

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Poniesienie odpowiedzialności karnej oraz wysokość wymierzonej kary zależy od wielu czynników. W grę wchodzą przede wszystkim ustalenia faktyczne poczynione w sprawie, zachowanie oskarżonego oraz decyzje ustawodawcy w kwestii kar za dane przestępstwa, w tym zwłaszcza najczęściej spotykanych: ograniczenia i pozbawienia wolności oraz grzywny. W końcu sąd nie ma prawa dowolnie zdecydować na jaką karę skaże oskarżonego. Podobnie jego swoboda jest ograniczana w przypadku stosowania środków karnych, przykładowo zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli więc zastanawiamy się co grozi za dane przestępstwo – w tym oczywiście za sprzedaż pustych faktur – musimy przeanalizować odpowiednie przepisy Kodeksu karnego.

Surowa kara za sprzedaż pustych faktur

Na łagodniejsze potraktowanie przez sąd można liczyć w przypadkach mniejszej wagi. Co prawda ustawodawca nie zdefiniował czym jest wypadek mniejszej wagi, jednak najczęściej łączy się go z niską społeczną szkodliwością czynu. W przypadku sprzedaży faktur – zarówno w typie podstawowym, jak i kwalifikowanym – możemy więc mieć z nim do czynienia wówczas, gdy na fakturze widnieje niska kwota bądź z okoliczności sprawy wynika niewielki stopień zagrożenia dla interesów Skarbu Państwa.

Kara za sprzedaż pustych faktur

W każdym razie sprzedaż faktur nie jest wyjątkiem w Kodeksie karnym – sąd wymierzając karę ma możliwość wyboru spośród różnych „widełek” określonych przez ustawodawcę. Jednak nie może tego czynić w sposób dowolny, zawsze musi brać pod uwagę – również zdefiniowane w Kodeksie karnym – dyrektywy wymiaru kary. Wśród nich najważniejsza jest jej indywidualizacja, a więc dostosowanie wysokości kary do okoliczności konkretnego przypadku. W tym zwłaszcza do stopnia winy, stopnia społecznej szkodliwości czynu, motywacji i zachowania się sprawcy, jego wieku i stanu zdrowia oraz ewentualnych wcześniejszych problemów z prawem. Przy czym kara zawsze ma odstraszać od popełnienia danego przestępstwa innych, potencjalnych sprawców.

Jasne więc jest, że o tym w jaki ostatecznie sposób zostanie ukarany sprawca przestępstwa sprzedaży faktur zależy od wielu różnych czynników. Warto się na nie powoływać w toku postępowania karnego w ramach obrony oskarżonego. W końcu im więcej takich argumentów przedstawi się sądowi i im bardziej przekonująco zostaną one umotywowane, tym większa szansa na łagodniejsze potraktowanie sprawcy przez sąd. Jest to tym istotniejsze, gdy weźmie się pod uwagę, że ustawodawca wprowadził za ten czyn stosunkowo surowo sankcje.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Udostępnij: