Blokada rachunku przez prokuratora

Blokada rachunku przez prokuratora | Aresztowani.pl

Blokada rachunku bankowego przez prokuratora w związku z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu nie jest zjawiskiem odosobnionym. Liczba dokonanych blokad w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stale rośnie. Coraz więcej przedsiębiorców spotyka się z sytuacją, że konto firmy zostało zablokowane przez prokuratora a spółka została pozbawiona dostępu do rachunku i pieniędzy. Co robić w sytuacji blokady środków pieniężnych przez prokuratora?

A teraz, zanim przeczytasz resztę to zadzwoń od razu jeśli Twoje środki zostały zablokowane? Jeśli chcesz tylko poczytać – zapraszam.

Czy prokurator może zablokować konto?

Prokurator może zablokować konto w związku z podejrzeniem prania pieniędzy lub podejrzeniem finansowania terroryzmu. Prawo do zablokowania konta i pozbawienia możliwości korzystania ze zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych daje prokuratorowi ustawa z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jak długo trwa blokada środków na koncie?

Najczęściej schemat blokady rachunku bankowego przebiega w ten sposób. Bank, w którym zgromadzone są środki na koncie dokonuje blokady tego rachunku z uwagi na wystąpienie określonych sytuacji uzasadniających podejrzenie, że transakcja lub środki zgromadzone na rachunku mogą pochodzić z przestępstwa a rachunek bankowy wykorzystywany jest do ukrycia prawdziwego pochodzenia środków finansowych a rachunek spółki służy do prania pieniędzy. W takiej sytuacji bank ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) , za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Bank nie przeprowadza operacji do czasu otrzymania informacji zwrotnej z GIIF. Generalny Inspektor w przypadku uznania, że transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, przekazuje do banku żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 96 godzin, licząc od daty i godziny wskazanych w potwierdzeniu o przyjęciu zgłoszenia przez GIIF. Niezwłocznie po otrzymaniu tego żądania instytucja obowiązana wstrzymuje transakcję lub blokuje rachunek. W żądaniu Generalny Inspektor określa wartości majątkowe objęte żądaniem. Jeśli w opinii GIIF posiadane informacje nie dają podstawa do zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu może on zwolnić bank z obowiązku blokady rachunku lub wstrzymaniu transakcji.

W przypadku, gdy Główny Inspektor uzna, że są podstawy do zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu GIIF zawiadamia właściwego prokuratora.

Po otrzymaniu zawiadomienia prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania tego zawiadomienia. Postanowienie w przedmiocie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku może zostać wydane również pomimo braku zawiadomienia. W postanowieniu prokurator określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. Prokurator może przedłużyć wstrzymanie transakcji lub blokadę rachunku na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio.

Co zrobić, gdy prokurator zablokował konto spółki?

Konstrukcja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy a także cel jaki przyświeca tej regulacji oparty jest na założeniu, że w określonych przypadkach bank a później organy mogą dokonać blokady środków mogących mieć związek z procederem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Blokada środków może dotyczyć każdego podmiotu, którego operacje, struktura, rodzaj beneficjenta rzeczywistego lub branża w jakiej operuje mogą nawet w znikomy sposób wskazywać na niewiadome źródło pochodzenia środków.

Jak zdjąć blokadę z konta bankowego?

Jeśli przedsiębiorca zorientował się, że jego konto jest zablokowane właśnie z uwagi na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowanie terroryzmu trzeba podjąć natychmiastowe działania. Natychmiastowe. Prokurator na podstawie zawiadomienia GIIF może wydać postanowienie o blokadzie rachunku bankowego na czas oznaczony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jeśli spółka nie podejmie działań Na postanowienie prokuratora w przedmiocie blokady rachunku bankowego przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Termin na jego wynosi to tylko 7 dni i w tym czasie należy zgromadzić odpowiednie dokumenty, nieraz dokonać ich tłumaczenia i wnieść zażalenie do sądu. Wniesione zażalenie da możliwość wykazania, że po pierwsze, i co ważne i o czym często zapominają pełnomocnicy, decyzja banku o skierowaniu zawiadomienia o GIIG skutkująca następnie zawiadomieniem przez GIIF prokuratora i w efekcie dokonaną przez prokuratora blokadą była niewłaściwa. Spójrz nieco niżej – wyjaśniam w jakich okolicznościach dochodzi najczęściej do zawiadomienia GIIF przez bank i dodatkowo jakie są podstawowe błędy w składanych zażaleniach na postanowienie o dokonanej blokadzie.

Trzeba pamiętać, że samo wniesienia zażalenia nie daje podstaw do zwolnienia blokady. Spółka nie ma dostępu do rachunku z uwagi na blokadę konta przez prokuratora a przepisy nie wskazują terminu na rozpatrzenie zażalenia. Trzeba uzbroić się w cierpliwość ale ten czas oczekiwania na rozpatrzenie zażalenia trzeba wykorzystać na doskonałe przygotowanie się do posiedzenia.

Zablokowane konta przez prokuratora?

Wielu przedstawicieli spółek w tym profesjonalnych pełnomocników próbuje wykazać uchybienia procesowe. Sprawa jednak jest dość prosta. Przepisy prawa są w tym przypadku jednoznaczne i podważanie uprawnień organów w zakresie w jakim stosują przepisu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie przyniosą z reguły rezultatu, poza oczywiście ewidentnym uchybieniem procesowym jakiego dopuściłby się organ.

Z mojej praktyki jako radcy prawnego występującego jako pełnomocnik w sprawie blokady rachunku przez prokuratora, a w Warszawie tych sprawa jest dość sporo, wynika że należy nie tyle wykazywać niezasadność zastosowania blokady konta przez prokuratora ale podważać przesłanki w oparciu, o które bank poinformował organ o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu. Postanowienie prokuratora o blokadzie rachunku przybiera dość często postać dość lakoniczną i powielającą treść zawiadomienia skierowanego przez GIIF. Prowadząc postępowanie w sprawie blokady konta trzeba sięgnąć do okoliczności poprzedzających dokonane zawiadomienie i skupić się na wyłowieniu szczegółów działalności operacyjnej, które spowodowały, że to bank nabrał podejrzeń. Druga istotna kwestia to etap przygotowania samego zażalenia a później posiedzenia w przedmiocie jego rozstrzygnięcia. Przedsiębiorca lub adwokat albo radca prawny występujący w sprawie zablokowanego konta powinien się bardzo dobrze przygotować do tego posiedzenia. Jest to potrzebne przede wszystkim dla tego, że sąd może nie mieć dostatecznie dużo czasu, i co gorsza może i chęci, aby zrozumieć na czym polega biznes klienta i dlaczego nie ma on związku z ewentualnym procederem prania pieniędzy.

Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.

Blokada środków pieniężnych to dla wielu przedsiębiorców poważny problem, który może oznaczać kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej i przede wszystkim oznacza to brak dostępu do gotówki przez określony czas. Wiele organów może dokonać blokady rachunku bankowego.  Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym dokonywana jest przede wszystkim w celu umożliwienia wyprowadzenia zgromadzonych środków i umożliwienie organom przeprowadzenie postępowania. Podstawą dokonania blokady konta musi być jednak uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa.

Z Poradnika dowiesz się między innymi:

  • dlaczego bank dokonuje blokady konta?
  • kiedy bank może zablokować konto bankowe?
  • jak długo mogą być zablokowane środki na koncie?
  • co zrobić, jeśli Twoje konto zostało zablokowane przez prokuratora?

Zainteresował Cię temat? Zapraszamy do naszego sklepu. 

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

2604. 2022

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Niezłożenie deklaracji podatkowej może wynikać z różnych przyczyn. Każde złożenie deklaracji podatkowej po terminie obarczone jest odpowiedzialnością. Jeśli już upłynął termin na złożenie deklaracji podatkowej należy czym prędzej przygotować i złożyć zeznanie podatkowe.

Udostępnij: